Shi Yongsheng

Shi Yongsheng

Personal information

  • Full name Shi Yongsheng
  • Nickname
  • Age 47
  • Residence Xingyang City
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Shi Yongsheng

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0 | WDF: 0
Highest Worlds average
78.28
Highest Major average
78.28
Highest TV average
78.28
Highest registered average
78.28
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0