Radoslaw Szaganski

Radoslaw Szaganski

Personal information

  • Full name Radoslaw Szaganski
  • Nickname
  • Age 38
  • Residence Cork (IRE)
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Radoslaw Szaganski

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
1
PDC: 0 | BDO: 1 | WDF: 0
Highest Major average
Highest TV average
Highest registered average
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0